पुरस्कार

या गावास निर्मलग्राम पुरस्कार 23 मार्च 2006 रोजी मा. राष्ट्रपती यांचे हस्ते दिल्ली येथे मिळाला.