रोजगाराची

शेती–

  • या गावचे मुख्य पीक खरीपचे ज्वारी हे असते. व मुख्य रब्बी पीक गहू व हरभरा हे आहे.
  • सांडगेवाडी गावचा शेतीचा मुख्य जोडधंदा दुग्ध व्यवसाय हा आहे.
  • या गावची पिके ही जलसिंचन योजनेवर व विहीरीवर अवलंबून आहेत.