संस्था

सोसायटी–

  • सांडगेवाडी गावात सांडगेवाडी विकास सोसायटी असून सदर सोसायटीमाफर्त शेतकयांना पीक कर्ज योजनेचा लाभ दिला जातो.